REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Roberta Koszarnego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882, REGON: 300361929 tel.: 881-673-401, zwany dalej Sango Trade.

Definicje:

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – konsultanci Sklepu, których zadaniem jest bieżące wsparcie i pomoc dla klientów Sklepu. BOK jest dostępne pod numerem telefonu +48 881- 673-401 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.sangotrade.pl

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów,

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie posiadanego numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację produktów wybranych do zakupu oraz sposobu realizacji zamówienia, a w szczególności: ilości i rodzaju produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności itd.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, w ramach dostępnych funkcjonalności, a w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu i inne treści,

Podmiot realizujący płatność – wewnętrzny w stosunku do Sango Trade podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą albo kartą kredytową,

Siła wyższa – okoliczność faktyczna lub prawna niezależna od i nie spowodowana (bezpośrednio lub pośrednio) przez Sango Trade, której Sango Trade nie mógł przewidzieć ani jej racjonalnie zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności polegająca na działaniu lub zaniechaniu podmiotów trzecich,

Sklep Internetowy SangoTrade lub Sklep – prowadzony przez Sango Trade sklep internetowy, tj. funkcjonujący (umożliwiający klientom przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie z niego zakupów) wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, dostępny pod domeną internetową www.sangotrade.pl ,

Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu, objętego sprzedażą w Sklepie,

§1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SangoTrade a w tym zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania tak zamówionych produktów na adres wskazany przez Klienta, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, a także uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną spełniającą konieczne wymogi techniczne;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), które będzie służyło do potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep oraz do bieżącego kontaktu z Klientem w toku realizacji takiego zamówienia.
 • Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w tym obowiązującymi zasadami korzystania ze Sklepu oraz porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu lub jej elementy techniczne, a w tym konstrukcję, funkcjonowanie i treść. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie wiadomości elektronicznych noszących cechy tzw. spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Klienta rozumianej jako podane jakichkolwiek danych osobowych.

Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§2 Rejestracja

 • Aktywne korzystanie ze Sklepu może następować bez rejestracji lub po rejestracji konta Klienta. Rejestracja konta Klienta umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu, a w tym z historii zamówień, automatycznego uzupełniania danych adresowych oraz udostępniania Materiałów.
 • W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia i utrzymywania konta użytkownika sklepu internetowego www.sangotrade.pl
 • Akceptując regulamin Sklepu w toku rejestracji Klient potwierdza, że jest uprawniony do odpowiedniego dysponowania danymi wykorzystanymi do rejestracji, a ich podanie przez Klienta nie narusza praw osób trzecich.
 • Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie do konta Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta podając adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie jako powiązany z takim kontem.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem dokonywanym za pośrednictwem sieci Internet, przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl , usługi świadczonej przez Dialcom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 14, KRS 0000306513.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sangotrade.pl

 • Klient nie posiadający konta Klienta korzysta ze Sklepu w zakresie możliwości przeglądania asortymentu Sklepu, kompletowania koszyka zakupów oraz składania zamówienia. Dane adresowe i osobowe podane przy składaniu zamówienia przez Klienta nie posiadającego konta nie podlegają archiwizacji i służą wyłącznie do realizacji takiego pojedynczego zamówienia.
 • Korzystanie ze Sklepu w pełnym zakresie jego funkcjonalności, tj. połączone z wyborem i zamówieniem towaru oraz z możliwością umieszczania Materiałów oznaczonych stałym nick’iem Klienta, wymaga posiadania konta Klienta i każdorazowego zalogowania do takiego konta (do Sklepu).
 • Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e- mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. Nie ma możliwości zmiany nick’u Klienta.
 • Rejestracja konta Klienta w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem przez Sklep profilu Klienta. W profilu Klienta dla pracowników obsługi Sklepu widoczny jest (wg wyboru Klienta) nick Klienta lub Jego imię i nazwisko.Klient może udostępnić w profilu również jeden adres poczty elektronicznej.
 • Klient posiadający zarejestrowane konto może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, a w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz zamieszczać w Sklepie poprzez udostępnienie nieograniczonej liczbie odbiorców (upublicznienie) Materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z przeznaczeniem, charakterystyką oraz rodzajem asortymentu Sklepu, a także Materiały o charakterze promocyjnym lub reklamowym, nie dotyczące Sklepu, w tym w postaci linków do innych stron. Klient poprzez zamieszczenie danego Materiału i z momentem takiego zamieszczenia (upublicznienia):
 • potwierdza, iż jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie poprzez jego upublicznienie,
 • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 • udziela Sango Trade nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z danego Materiału w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrwalenie go w zasobach systemu informatycznego Sango Trade, powielanie oraz wykorzystywanie w całości lub w części w celach związanych z promocją działalności Sango Trade;
 • zobowiązuje się do naprawienia szkody, rozumianej również jako utracone korzyści, poniesionej przez Sango Trade z tytułu naruszenia poprzez upublicznienie praw podmiotów trzecich, a także do przystąpienia na swój koszt i ryzyko po stronie Sango Trade i na pierwsze Jego wezwanie do jakiegokolwiek postępowania, związanego z takim naruszeniem.
 • Sango Trade uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, odpowiednio w trybie natychmiastowym lub po wezwaniu do usunięcia domniemanego naruszenia, jeżeli Jego działanie w ramach Sklepu będzie nosiło znamiona bezprawności, tj. będzie skutkowało lub rozsądnie oceniane będzie mogło skutkować naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony odpowiednią wiadomością na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej odpowiednio z momentem dostarczenia do Klienta informującej Go o tym wiadomości elektronicznej (przy zaistniałym skutku naruszenia odpowiednich norm) lub bezskutecznym upływem terminu do usunięcia domniemanego naruszenia odpowiednich norm.
 • Sango Trade uprawniony jest do usuwania ze strony internetowej Sklepu Materiałów sprzecznych z przepisami prawa, naruszających prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta. W powiadomieniu Sango Trade wyznaczy Klientowi termin, nie krótszy niż 24 godziny oraz nie dłuższy niż 72 godziny, na samodzielne usunięcie kwestionowanych Materiałów. W razie oczywistego naruszenia przez Materiały przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu, usunięcia Materiałów dokonuje w trybie natychmiastowym Sango Trade, informując o tym Klienta na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta.
 • Jeżeli Klient uzna, że dany Materiał zamieszczony w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, powinien poinformować o tym Sango Trade za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu oraz wyjaśniając, na czym polega naruszenie. Jeżeli dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, Sango Trade niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. W każdym przypadku Sango Trade udzieli odpowiedzi na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia.
 • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sango Trade za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane wg § 9 regulaminu.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:  
  • loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Hasło stanowi prywatną informację poufną Klienta, której jest on jedynym i wyłącznym dysponentem;
  • wszelkich kodów lub haseł uzyskanych ze Sklepu w celu realizacji zamówienia, odbioru objętego nim towaru. Sango Trade oraz podmioty współpracujące z Sango Trade w realizacji zamówienia, nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie przedmiotu zamówienia osobom, które przedstawiły kod lub hasło przekazane przez Sklep Klientowi w celu realizacji zamówienia.

§4 Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN);
  • nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta, w ramach dostępnych opcji, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości (wielkości kwotowej) zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamawianych produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed ostatecznym zatwierdzeniem (złożeniem) zamówienia przez Klienta.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu www.sangotrade.com:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w Euro; nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta, w ramach dostępnych opcji, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości (wielkości kwotowej) zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamawianych produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed ostatecznym zatwierdzeniem (złożeniem) zamówienia przez Klienta.
 • Sango Trade jest uprawniony do dokonywania na bieżąco zmian w asortymencie Sklepu, do modyfikacji cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu Sklepu. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym skutkuje w stosunku do zamówień złożonych po ogłoszeniu zmiany na stronie internetowej Sklepu. Zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia złożone przed momentem jej ujawnienia.

§5 Warunki realizacji zamówień 

 • Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu;
  • wybrać produkt (-y) będący (-e) przedmiotem zamówienia,
  • a następnie wybrać przycisk „Do koszyka”;
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  • jeżeli Klient życzy sobie udokumentowania zamówienia fakturą VAT, to należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia; wybrać przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.
 • Jeżeli zamówienie ma być wg wyboru Klienta opłacone z góry, tj. przy składaniu w Sklepie, skuteczność złożenia zamówienia uzależniona jest od dokonania wymaganej płatności w sposób wskazany przez Sklep (wybrany przez Klienta z minimum dwóch proponowanych przez Sklep).
 • Przedmiot zamówienia będzie dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, wg wyboru Klienta za pośrednictwem kuriera lub wybranego operatora pocztowego.
 • Jeżeli w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, odpowiednio do takich kategorii, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia (dostawy).
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sango Trade oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu wg parametrów ustalonych w zamówieniu oraz niniejszego regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sango Trade zamówienia Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sango Trade o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6.
 • Sango Trade zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.
 • Sango Trade zastrzega sobie prawo do odpowiedniego ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze a dostarczanego za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia pozostawienia pod adresem wskazanym w zamówieniu tzw. awiza, tj. powiadomienia o niemożności doręczenia przesyłki i pozostawieniu jej na czas oznaczony w odpowiedniej placówce operatora pocztowego do odbioru;
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 • W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sango Trade niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej (na adres wskazany w koncie Klienta) lub drogą telefoniczną (na numer wskazany przez Klienta).
 • Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sango Trade może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sango Trade będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części, przy czym Sango Trade będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w zakresie objętym anulowaniem);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 Sango Trade dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 • W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 Sango Trade może anulować zamówienie w całości.
 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji opisanej w ust. 12 lub ust. 13, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sango Trade zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) wg § 12 regulaminu.
 • Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sango Trade, o którym mowa w ust. 12- 14, należy rozumieć skorzystanie przez Sango Trade z umownego prawa odstąpienia, w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takim błędem lub niedokładnością niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§6 Modyfikacje zamówienia

 • Klient posiadający w Sklepie zarejestrowane konto może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu nadania przez w Sango Trade przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Bieżący status realizacji zamówienia ujawniony jest w koncie Klienta. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sango Trade, zgodnie z zasadami zwrotu opisanymi w § 12 regulaminu.
 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez swoje konto Klienta lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem udostępnionych na stronie internetowej Sklepu numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej.
 • Po przyjęciu wniosku o zmianę zamówienia przez Sklep Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 • Dostarczenie przedmiotu zamówienia dokonywane jest wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej.
 • Płatność za zamówienie może być dokonana w następujący sposób, wg wyboru Klienta:
  • na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - gotówką przy dostarczeniu zamówienia przez  firmę kurierską. W takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu;
  • zamówienia krajowe jak i zagraniczne - przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym zwykłym z podaniem numeru konta lub kartą płatniczą (kredytową)lub w systemie płatności PayPal bądź Przelewy24 w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w momencie transakcji, przez Sango Trade. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sango Trade potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
  • przy ewentualnym odbiorze osobistym w siedzibie firmy możliwa jest płatność za przedpłatą oraz na miejscu przy odbiorze zamówienia gotówką.
 • Płatność za zamówienie musi być dokonana w sposób jednolity (jednorodzajowy), tzn. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry (ust. 2 pkt b), a za część przy odbiorze (ust. 2 pkt a).
 • Składając zamówienie z płatnością wg ust. 2 pkt a) albo dokonując płatności z góry wg ust. 2 pkt b) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu współpracującego w tym zakresie ze Sklepem.
 • Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, rabat wygasa i nie może być wykorzystany.

§8 Czas realizacji zamówień

 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Wskazana liczba dni roboczych stanowi orientacyjny czas nadania przesyłki, liczony zasadniczo od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Dla zamówień opłacanych "z góry" czas realizacji zamówienia liczy się od momentu, gdy otrzymamy potwierdzenie płatności.
 • Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem koniecznego czasu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i jest bezpośrednio uzależniony od dostępności produktu objętego danym zamówieniem.
 • Przedmiot zamówienia dostarczany jest wg wyboru Klienta z możliwością zapłaty przy odbiorze lub przedpłaty za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej, pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu 
 • Na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej współpracujące ze sklepem firmy kurierskie dostarczają przesyłki przeważnie w następnym dniu roboczym po dniu nadania przesyłki. Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy spowodowany bezpośrednio lub pośrednio podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9 Warunki reklamacji

 • Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego Sango Trad odpowiada wobec Klienta za jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Klient, nabywający w Sklepie produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwunastu miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sango Trade o stwierdzonej niezgodności.
 • Sango Trade w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych powiadomi Klienta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
 • W celu skutecznego zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć na adres podany na stronie internetowej Sklepu (w zakładce „Kontakt”) reklamowany (-e) produkt (-y) wraz z dowodem jego (ich) zakupu i czytelnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu ).
 • W sytuacji uwzględnienia reklamacji Sango Trade naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot kosztów reklamowanego zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 regulaminu.
 • Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym odpowiedzialność Sango Trade z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sango Trade za nabycie danego produktu.

§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy Klient prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sango Trade , Kosciuszki 19 a, 63-500 Ostrzeszów, biuro@sangotrade.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)lub telefonicznie. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności z wyłączeniem kosztów wysyłki zamówienia , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach: -umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; -umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Rezygnacja z zamówienia następuje poprzez: a) kontakt telefoniczny lub wiadomością elektroniczną z Biuro Obsługi Klienta; b) samodzielne anulowanie zamówienie na stronie Sklepu, w ramach funkcjonalności konta Klienta.
 • Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem transakcji (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827):
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
  • jeżeli o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 3 wymaga złożenia oświadczenia w dowolnej formie wybranej przez klienta (pisemnie, e-mailem, telefonicznie) na adres Sango Trade, ul. Kościuszki 19 a , 63-500 Ostrzeszów, biuro@sangotrade.pl, tel: +48 881 673 401  w terminie wskazanym w ust. 3 (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub udostępnionego na stronie internetowej Sklepu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sklepu. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (do 14 dni) zwrotu do Sklepu nabytego produktu zgodnie z ust. 3, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych po zwrotnym otrzymaniu produktu lub dostarczeniu przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sango Trade zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z § 11 regulaminu.
 • Koszt zwrotu zakupionych produktów w wyniku odstąpienia ponosi klient.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy/ zwrotu znajduje się w Mapie strony 

§11 Zwrot należności do Klienta

 • Z zastrzeżeniem ust. 3 Sango Trade dokona zwrotu należności Klienta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry;
  • licząc od dnia odstąpienia klienta od umowy oraz zwrotu produktu w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży tego produktu;
  • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu albo wymiany na nowy.
 • Sango Trade dokona zwrotu należności Klienta odpowiednio na:
  • rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta, z której opłacono zamówienie), dla zamówień opłaconych:
  • - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
  • - z dołu przy odbiorze u kuriera lub na poczcie,
  • przekazem pocztowym na adres (do odbiorcy) wskazany przez Klienta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż oferowany przez Sklep najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 • Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu lub opóźnienie zwrotu należności Klienta, jeżeli będzie to bezpośrednim lub pośrednim skutkiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§12 Promocje

 • Na stronach Sklepu wg uznania Sango Trade oraz dostępności asortymentu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Jeżeli dla danej Promocji nie został ustalony odrębny regulamin udostępniony na stronie internetowej Sklepu, stosuje się do niej regulamin niniejszy.
 • Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – polegające na okresowym, tj. ustalonym na czas oznaczony, obniżeniu ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie tego produktu;
  • promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w Newsletterze;
  • pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje ustalony przez Sklep rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z tych produktów. Pakiet promocyjny dotyczy wszystkich produktów znajdujących się na stronie Promocji w momencie skorzystania z pakietu;
  • zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów objętych Promocją, tj. dopuszczonych przez Sklep do łączenia w ramach zestawu promocyjnego, Klient otrzymuje ustalony przez Sklep rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład takiego zestawu z wyjątkiem produktu najdroższego.
 • Promocja może być uzależniona od podania podczas składania zamówienia ważnego kodu rabatowego.
 • Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 • Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny Klient nie może żądać jego podziału.
 • W razie niedostępności któregokolwiek z produktów wchodzących w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sango Trade niezwłocznie poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Postanowienia § 5 ust. 11-15 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 • Jeżeli przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego (kompletnego) pakietu lub zestawu promocyjnego.

§13 Dane osobowe

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Robert Koszarny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882, REGON: 300361929 danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu. Zgoda może być w każdym czasie ograniczona lub cofnięta, bez konieczności podawania uzasadnienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Sango Trade danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sango Trade usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 • Sango Trade przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, o której mowa w § 15 regulaminu, przetwarzanie danych osobowych przez Sango Trade będzie następowało również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

§15 Postanowienia końcowe

 • Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Sango Trade dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Indywidualne ustawienia lub cechy techniczne komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym jego wyglądem (kolor, proporcje itp.).
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 • Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zautomatyzowane zbieranie i udostępnianie Sango Trade statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie.
 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sango Trade korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sango Trade rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sango Trade.
 • Sango Trade zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sango Trade, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. O planowanej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta, najpóźniej na 7 dni przed dniem udostępnienia zmiany na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Postępowanie reklamacyjne z tytułu rękojmi regulują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać wyłącznie na piśmie w formie elektronicznej na wskazany adres: biuro@sangotrade.pl lub listownie Sangotrade ul. Kościuszki 19 a , 63-500 Ostrzeszów

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

5. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony przez Organizatora.

6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy bez podania przyczyn, stosownie uwzględnienia zgłoszenia reklamacji w toku przeprowadzonego postępowania, Organizator zastrzega sobie obowiązek zwrotu pakietu promocyjnego, pozyskanego w toku Promocji przez Uczestnika.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sangotrade.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Regulamin konkursu z okazji dnia mamy. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu jest firma Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22 63-500 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook w ramach fanpage’a Sangotrade oraz Instagram sangotrade.pl. 

5. Konkurs skierowany jest do rodziców – Mam 

6. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. 

7. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do konkursu oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§ 2 Warunki Konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 22.05.2020 r., od momentu opublikowania wpisu konkursowego na fanpage’u Sangotrade w serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/sangotrade do dnia 26.05.2020 do godziny 23:59.

oraz na profilu Instagram sangotarde.pl

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook.com. Jednocześnie uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

4. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła jury konkursowe w składzie: 1.Justyna Tomczak 2. Natalia Bogaczyk

5. Spośród autorów zgłoszeń umieszczonych pod wpisem konkursowym, do dnia 29.05.2020 roku do godziny 23:59 jury konkursowe wyłoni 1 laureata. Zadanie konkursowe: Dokończ zdanie: Co najbardziej lubię w byciu mamą. 

§ 3 Nagrody w konkursie

1. Dla zwycięzcy Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody:

Nagroda I stopnia: Kocyk Velvet wraz z zestawem kosmetyków Biały Jeleń.

2. Wartość nagrody – 209 zł

3. Organizator przyzna zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego należnego od łącznej wartości odpowiednio nagrody głównej, wyróżnienia lub nagrody dodatkowej otrzymanych przez zwycięzcę Konkursu. Nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą wypłacane zwycięzcom, lecz pobrane jako podatek dochodowy od wartości nagród i przekazane na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

4. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej informacją w postaci notatki na fanpage’u Sango Trade do dnia 29.05. 2020 r.

5. Laureaci konkursu zobowiązani są wysłać swój adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu w wiadomości prywatnej do Sango Trade najpóźniej do dnia 10.06.2020 r. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez laureata adresu do korespondencji.

7. Nagrody wysyła organizator najpóźniej do 30.06.2020 r.

8. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanej nagrody na gotówkę. 

9. Laureat konkursu traci prawo do nagrody w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że nie spełnił on warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym § 2, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w konkursie lub nie przysłał danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej. 

§ 4 Dane osobowe 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyraża ją zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Sango Trade. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

§ 5 Zasady postępowania reklamacyjnego 

1.Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia). 

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora (Sango Trade, 63-500 Ostrzeszów, ul. Graniczna 22) 

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1.1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,

1.2.niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne zdarzenia, których Organizator i Agencja przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator i Agencja nie ponosi odpowiedzialności, 

1.3. czas dostarczenia nagrody przez kuriera lub Pocztę Polską. 2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zm.)