Polityka prywatności sklepu internetowego działającego pod witryną sangotrade.pl

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj informacji, które za pośrednictwem serwisu sangotrade.pl gromadzi sklep internetowy sangotrade.pl (dalej Sklep Internetowy), a które są udostępniane przez użytkowników Sklepu Internetowego, korzystających z jego funkcjonalności (dalej Klienci) oraz rodzaj działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczących Klientów. Aktywne korzystanie ze Sklepu Internetowego, a w tym poprzez składanie zamówień, wymaga uprzedniego zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności.

Informacje ogólne:

Korzystanie z wybranych funkcji dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, a w tym dokonywanie zakupu towarów z oferty Sklepu, wymaga uprzedniego podania informacji, które umożliwią identyfikację Klienta (nabywcy). Do informacji tych należą: imię i nazwisko, adres e-mail, korespondencyjny adres pocztowy, numer telefonu (dalej łącznie jako „dane osobowe”). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy bądź wiąże się z udzieleniem jednoznacznej zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie na warunkach określonych w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych oraz innych informacji udostępnionych przez Klienta:

Przekazywane przez Klienta dane osobowe oraz inne dotyczące Go informacje podlegają ochronie w ramach powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe oraz inne odpowiednie informacje są archiwizowane i przetwarzane przez Sklep Internetowy, wykorzystywane w celu realizacji dokonywanych w Sklepie zamówień oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Sklepu.

Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są:

1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Sklep Internetowy zbiera także anonimowe informacje, które mają charakter statystyczny, nie dotyczą osób, tj. nie pozwalają na zidentyfikowanie indywidualnego Klienta, ani innej osoby korzystającej z serwisu Sklepu, a mają związek z korzystaniem z serwisu. Informacje te zbierane są sumarycznie i wykorzystywane jedynie w celu poprawy jakości usług, a w tym ułatwienia korzystania z serwisu. Sklep Internetowy nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia i serwis nie jest dla nich przeznaczony.

Przekazywanie danych osobowych:

Sklep Internetowy nie będzie przekazywał danych osobowych podanych w serwisie osobom trzecim (z wyłączeniem obsługi zamówień) , z wyjątkiem następujących sytuacji:

1. za pisemną zgodą Klienta;

2. jeśli jest to konieczne z punktu widzenia prawa lub nakazu odpowiednich władz;

3. jeśli jest to wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami lub wynika z nakazu odpowiednich władz;

4. w celu ochrony uzasadnionych praw Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo kontaktu z odpowiednimi władzami, jeśli zostaną stwierdzone działania, które mogą być uznane za nielegalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe a także firmy kurierskie (w związku z realizacją dostawy zamówionych towarów).

Pliki Cookies („Ciasteczka”):

Serwis Sklepu wykorzystuje technologię tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami zawierającymi informacje przechowywane na komputerze Klienta po odwiedzeniu przez Niego strony internetowej. Wykorzystywane są do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają analizować ruch w serwisie Sklepu.

Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

- pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji jak nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w komputerze Klienta tak długo, jak pozostaje On zalogowany w usłudze. Jeśli Klient nie korzysta z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Jego komputerze,

- drugi to ciasteczka sesji. Podczas wizyty na stronie Sklepu ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera Klienta. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci komputera i zazwyczaj znikają przy zamknięciu przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwala na odrzucanie plików cookies. Wybór taki może jednak istotnie ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego, w tym uniemożliwić składanie zamówień.

Sklep Internetowy zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności oraz aktualności gromadzonych danych osobowych. Klient powinien podawać dane osobowe dokładne, kompletne i aktualne w momencie przekazania. Ryzyko związane z podaniem danych osobowych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych w całości obciąża Klienta.

Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Klientowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe założenie i utrzymanie konta użytkownika sklepu internetowego www.sangotrade.pl bądź złożenia i realizacji zamówienia.

W SANGO TRADE, funkcjonuje adres e-mail: biuro@sangotrade.pl, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SANGO TRADE

Inne strony internetowe:

Serwis Sklepu Internetowego może zawierać łącza kierujące do stron podmiotów trzecich. Sklep Internetowy nie sprawuje jednak kontroli i nie bierze odpowiedzialności za treść tych stron oraz stosowaną przez ich administratorów politykę prywatności. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w komputerze ich użytkowników lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych należących do podmiotów trzecich zalecane jest zapoznanie się z ich polityką prywatności.